Här finns en översikt av mätövningarna som ni kan utföra på vår utrustning.

Bra mätövningar är en förutsättning om eleverna ska nå en praktiskt användbar kompetens. Vår utrustning kan utnyttjas under utbildningens alla tre år eftersom eleverna kan göra sina först spännings- och strömmätningar på samma system som de sedan utför mer avancerade mätningar som belyser olika laster inverkan på trefas- och jordsystem samt elkvalitet.

En viktig förändring i synen på ellära är att man nu betonar förståelsen för belastningarnas inverkan på elnätet. Det kravet är rimligt eftersom vi får mer kraftelektronik och olinjära laster, vilket kan överbelasta äldre elnät. Vi har utformat mätövningar som motsvarar kursmålen i praktisk ellära och skapat en modell av ett elsystem som beskriver strömmens väg från 10 kV transformatorn till belastningen.

Ellära Mätövningar del 1 är knuten till vår laborationsutrustning och hjälper eleverna att genom praktiska mätningar befästa sina kunskaper om spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling. Eleverna får också en första introduktion till trefassystemets uppbyggnad. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Mätövningar del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och lämpar sig väl för att integreras med kurserna Mekatronik 1, Elektromekanik och Energiteknik 1.

3 Spänning och spänningsmätning 17
Några grunder vi inte kan gå förbi 17
Serie- och parallellkoppling 17
Mätövning 3:1 Mäta likspänning 19
Mätövning 3:2 Mäta lik- och växelspänning. 22
Mätövning 3:3 Mät hur spänningen delar upp sig i kretsen. 26
Mätövning 3:4 Potential och potentialskillnad växelspänning 28
Mätövning 3:5 Trefas huvudspänning och fasspänning 33

4 Ström och strömmätning 35
Mätövning 4:1 Mät Lik- och växelström med strömtång 35
Mätövning 4:2 Mät Lik- och växelström med multimeter 41
Mätövning 4:3 Mät grenströmmar i växelströmskretsar. 45

5 Resistans och resistansmätning 49
Mätövning 5:1 Mät resistans 50
Mätövning 5:2 Mät ledarresistans med VA-metoden 53
Mätövning 5:3 Mät resistansens temperaturberoende 55
Mätövning 5:4 Temperaturberoende halvledarmaterial 56
Mätövning 5:5 Testa dioder 58
Mätövning 5:6 Mät läckström och Jordfelsbrytare 60

6 Ohms Lag
Mäta och beräkna elektriska storheter
Mätövning 6:1 Beräkna ledningsresistans
Mätövning 6:2 Beräkna spänningsfall över ledare
Mätövning 6:3 Beräkna strömmen genom en ledare eller komponent

7 Effekt och effektstyrning 6
Mätövning 7:1 Samband spänning, ström och effekt
Mätövning 7:2 Mäta effekt med effektmätare
Mätövning 7:3 Förlusteffekter i ledningsnät
Mätövning 7:5 Effektstyrning växelspänning
Mätövning 7:6 Glättning av likspänning med 8 Parallellkoppling och strömgrening

8 Parallellkoppling och strömgrening
9 Seriekoppling och spänningsdelning
10 Kombinerade kretsar
11 Batterisystem, kortslutningsström och förimpedans

Klicka på bilden nedan för att se den i större format

Ellära mätövningar del 2 är knuten till vår laborationsutrustning och den hjälper eleverna befästa sina kunskaper om elsystemets uppbyggnad och belastningarnas inverkan på elnätet. De får praktiska mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar spänningsfall och vagabonderande strömmar samt hur kortslutningsströmmar påverkar beröringsspänningen. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Mätövningarna täcker kapitlen 12-16 i faktaboken och hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Innehållsförteckning Mätövningar del 2
12 Elektromagnetism 3
Mätövning 12:1- Magnetiska fält och strömtänger 3
13 Reaktiva laster 5
Mätövning 13:1 Impedanstriangeln 5
Mätövning 13:2 Spänningsdelning i reaktiva kretsar 8
Mätövning 13:3 Effektfaktor 11
Mätövning 13:4 Faskompensering 15
Mätövning 13:5 Reaktiv effekt 18
14 Trefas 21
Mätövning 14:1 strömmar och spänningar i Y- och D-koppling 21
Uppkoppling Y-koppling 21
Mätning spänning vid Y-koppling 22
Virtuell mittpunkt 23
Mätning ström Y-koppling 23
Mätning strömmar vid D-koppling 24
Mätövning 14:2 Symmetrisk och osymmetrisk belastning 26
Mätövning 14:3 – Identifiera några fel i trefassystem. 29
Introduktion fel i trefassystem 29
Uppkoppling D-koppling 29
Koppling kombinerad D-koppling och enfasbelastning 30
Effekt i trefasbelastningar 32
Metod 1 VA metoden 33
Metod 2 Effektmätare 33
Metod 3 Effektformeln 33
Mätning effekt vid D-koppling 35
Mätövning 14:5 Effekt i Asynkronmotor 37
15 Jordsystem 39
Mätövning 15:1 Potentialskillnader i TN-C 39
Introduktion Potentialskillnader 39
Uppkoppling TN-C system 39
Vagabonderande ström 40
Pen-ledarbrott 41
Mätövning 15:2 Jämförelse av TN-C, TN-C-S och TN-S 42
Mätövning 15:3 – Kortslutningsström och beröringsspänning 43
Beröringsspänning 44
16 Elkvalitet 45
Mätövning 16:1 Påverkan från kraftelektronik 45
Mätövning 16:2 Mätning av THD 47
Introduktion THD 47
International Electrotechnical Commission 47

Belastningsmodulen

För att uppfylla målen i GY 11 kan vi bestycka belastningsmodulen med olika kort som ger induktiv-, kapacitiv-, olinjär- eller fasvinkelkaraktär på belastningen. Det ger en stor bredd av mätövningar där vi kan studera konsekvenserna av olika typer av belastningar i elnätet. Utrustningen kan utnyttjas under utbildningens alla tre år eftersom eleverna kan börja göra sina först spännings- och strömmätningar på samma system som de avancerade övningarna.

Tills vidare arbetar våra befintliga kunder med PDF dokument. Vi utvärderar mätövningarna ihop med våra kunder och avvaktar med att tryck böcker tills vi alla känner att materialet är optimerat.

Ni kan beställa arbetsmaterial för utvärdering genom att kontakta Sven Spiegelberg